تعویض شیشه اتومبیل

Robot Glass

سیستم نمایشگر اطلاعات روی شیشه (Head Up)

ترميم سنگ خوردگي شيشه اتومبيل

ب ام و X3 xDrive28i

ب ام و X3 xDrive28i

شیشه جلو ب ام و X3 xDrive28i
شیشه عقب ب ام و X3 xDrive28i
شیشه جانبی ب ام و X3 xDrive28i
شیشه لچکی ب ام و X3 xDrive28i

ب ام و 330i

ب ام و 330i

شیشه جلو ب ام و 330i
شیشه عقب ب ام و 330i
شیشه جانبی ب ام و 330i
شیشه لچکی ب ام و 330i

ب ام و 325i

ب ام و 325i

شیشه جلو ب ام و 325i
شیشه عقب ب ام و 325i
شیشه جانبی ب ام و 325i
شیشه لچکی ب ام و 325i

ب ام و 520i

ب ام و 520i

شیشه جلو ب ام و 520i
شیشه عقب ب ام و 520i
شیشه جانبی ب ام و 520i
شیشه لچکی ب ام و 520i

ب ام و 528i

ب ام و 528i

شیشه جلو ب ام و 528i
شیشه عقب ب ام و 528i
شیشه جانبی ب ام و 528i
شیشه لچکی ب ام و 528i

ب ام و 523i

ب ام و 523i

شیشه جلو ب ام و 523i
شیشه عقب ب ام و 523i
شیشه جانبی ب ام و 523i
شیشه لچکی ب ام و 523i

ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه

ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه

شیشه جلو ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه
شیشه عقب ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه
شیشه جانبی ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه
شیشه لچکی ب‌ام‌و 650i گرن‌کوپه

ب ام و X1 sDrive18i

ب ام و X1 sDrive18i

شیشه جلو ب ام و X1 sDrive18i
شیشه عقب ب ام و X1 sDrive18i
شیشه جانبی ب ام و X1 sDrive18i
شیشه لچکی ب ام و X1 sDrive18i

ب ام و X1 xDrive20i

ب ام و X1 xDrive20i

شیشه جلو ب ام و X1 xDrive20i
شیشه عقب ب ام و X1 xDrive20i
شیشه جانبی ب ام و X1 xDrive20i
شیشه لچکی ب ام و X1 xDrive20i

ب ام و X1 xDrive28i

ب ام و X1 xDrive28i

شیشه جلو ب ام و X1 xDrive28i
شیشه عقب ب ام و X1 xDrive28i
شیشه جانبی ب ام و X1 xDrive28i
شیشه لچکی ب ام و X1 xDrive28i

ب ام و X3 xDrive20i

ب ام و X3 xDrive20i


ب ام و X6 xDrive50i

ب ام و X6 xDrive50i

شیشه جلو ب ام و X3 xDrive20i
شیشه عقب ب ام و X3 xDrive20i
شیشه جانبی ب ام و X3 xDrive20i
شیشه لچکی ب ام و X3 xDrive20i

ب‌ام‌و Z4 sDrive30i

ب‌ام‌و Z4 sDrive30i

شیشه جلو ب‌ام‌و Z4 sDrive30i
شیشه عقب ب‌ام‌و Z4 sDrive30i
شیشه جانبی ب‌ام‌و Z4 sDrive30i
شیشه لچکی ب‌ام‌و Z4 sDrive30i

ب‌ام‌و Z4 sDrive23i

ب‌ام‌و Z4 sDrive23i

شیشه جلو ب‌ام‌و Z4 sDrive23i
شیشه عقب ب‌ام‌و Z4 sDrive23i
شیشه جانبی ب‌ام‌و Z4 sDrive23i
شیشه لچکی ب‌ام‌و Z4 sDrive23i

ب ام و 328i

ب ام و 328i

شیشه جلو ب ام و 328i
شیشه عقب ب ام و 328i
شیشه جانبی ب ام و 328i
شیشه لچکی ب ام و 328i

ب ام و X6 35i

ب ام و X6 35i

شیشه جلو ب ام و X6 35i
شیشه عقب ب ام و X6 35i
شیشه جانبی ب ام و X6 35i
شیشه لچکی ب ام و X6 35i

ب ام و 2.5si X3

ب ام و 2.5si X3

شیشه جلو ب ام و 2.5si X3
شیشه عقب ب ام و 2.5si X3
شیشه جانبی ب ام و 2.5si X3
شیشه لچکی ب ام و 2.5si X3

ب ام و 320i کروک

ب ام و 320i کروک

شیشه جلو ب ام و 320i کروک
شیشه عقب ب ام و 320i کروک
شیشه جانبی ب ام و 320i کروک
شیشه لچکی ب ام و 320i کروک

ب ام و 120i کروک

ب ام و 120i کروک

شیشه جلو ب ام و 120i کروک
شیشه عقب ب ام و 120i کروک
شیشه جانبی ب ام و 120i کروک
شیشه لچکی ب ام و 120i کروک

ب ام و 320i سدان

ب ام و 320i سدان

شیشه جلو ب ام و 320i سدان
شیشه عقب ب ام و 320i سدان
شیشه جانبی ب ام و 320i سدان
شیشه لچکی ب ام و 320i سدان

ب ام و 325i کوپه

ب ام و 325i کوپه

شیشه جلو ب ام و 325i کوپه
شیشه عقب ب ام و 325i کوپه
شیشه جانبی ب ام و 325i کوپه
شیشه لچکی ب ام و 325i کوپه

ب ام و335i کروک

ب ام و335i کروک

شیشه جلو ب ام و335i کروک
شیشه عقب ب ام و335i کروک
شیشه جانبی ب ام و335i کروک
شیشه لچکی ب ام و335i کروک

ب ام و 530i

ب ام و 530i

شیشه جلو ب ام و 530i
شیشه عقب ب ام و 530i
شیشه جانبی ب ام و 530i
شیشه لچکی ب ام و 530i

ب ام و کوپه 630i

ب ام و کوپه 630i

شیشه جلو ب ام و کوپه 630i
شیشه عقب ب ام و کوپه 630i
شیشه جانبی ب ام و کوپه 630i
شیشه لچکی ب ام و کوپه 630i

ب ام و 630i کروک

ب ام و 630i کروک

شیشه جلو ب ام و 630i کروک
شیشه عقب ب ام و 630i کروک
شیشه جانبی ب ام و 630i کروک
شیشه لچکی ب ام و 630i کروک

ب ام و740Li

ب ام و740Li

شیشه جلو ب ام و740Li
شیشه عقب ب ام و740Li
شیشه جانبی ب ام و740Li
شیشه لچکی ب ام و740Li

ب ام و 320i

ب ام و 320i

شیشه جلو ب ام و 320i
شیشه عقب ب ام و 320i
شیشه جانبی ب ام و 320i
شیشه لچکی ب ام و 320i

ب ام و 325i کروک

ب ام و 325i کروک

شیشه جلو ب ام و 325i کروک
شیشه عقب ب ام و 325i کروک
شیشه جانبی ب ام و 325i کروک
شیشه لچکی ب ام و 325i کروک

ب‌ام‌و Z4 sDrive35i

ب‌ام‌و Z4 sDrive35i

شیشه جلو ب‌ام‌و Z4 sDrive35i
شیشه عقب ب‌ام‌و Z4 sDrive35i
شیشه جانبی ب‌ام‌و Z4 sDrive35i
شیشه لچکی ب‌ام‌و Z4 sDrive35i

نمایندگی فروش چسب خودرویی PU9092 آلمان در ایران